ps26v8vn

Bible Society Việt Nam là chương trình của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội nhằm vào việc hỗ trợ các Hội Thánh tại Việt Nam về việc xuất bản và phân phối Kinh Thánh. Mặc dù Thánh Kinh Hội tại Việt Nam đã ngưng hoạt động vào năm 1975, nhưng chương trình của Thánh Kinh Hội đã lại được tiếp tục vào năm 1993. Cho đến nay, hơn 1 triệu cuốn Kinh Thánh và 2 triệu Kinh Thánh Tân Ước đã được in ấn để phục vụ nhu cầu của Hội Thánh tại Việt Nam.

Vietnam Bible Society Co. Ltd, is a ministry of the United Bible Societies aiming at supporting the Church in Vietnam in Scripture production and distribution. Although the Bible Society in Vietnam was closed in 1975, the ministry of the Bible Society resumed in 1993. To date more than 1 million copies of the Bible and 2.5 million of the New Testament have been printed to serve the Scripture needs of the Church in Vietnam.


ĐỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY - DAILY SCRITURE READING

Bible Reading2

     

      ▸   SUN 27 SEP :          Châm Ngôn Proverbs  29.1-27

      ▸   MON 28 SEP :         Truyền Ðạo  Eccl. 3.1-15

      ▸   TUE 29 SEP :           Truyền Ðạo Eccl. 7.1-25

      ▸   WED 30 SEP :          Truyền Ðạo Eccl. 12.1-14

      ▸   THU 01 OCT           Thi Thiên Psalms 5

      ▸   FRI 02 OCT            Thi Thiên Psalms 7

      ▸   SAT 03 OCT :           Thi Thiên Psalms 17

© Vietnam Bible Society 2014